หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
     


 
สพ 0023.3/ว 723 การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของ อปท.ฯ  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว722 การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐฯ  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว9937 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว9937 การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว9881 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2561 ของ อปท.  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว9843 หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว9857 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว718 การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1115