สพ 0023.5/ว 3234 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพิ่มเติม  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว3232 การประชุมสัมมนา การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว3147 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ฯ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ  [ 14 ก.พ. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว3213 ส่งตัวผู้เข้ารับอบรมหลัสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการรุ่นที่ 8  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
สพ 0023.2/ว3192 สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว3174 การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
สพ 0022/ว2898 ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย Focus Group การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 13 ก.พ. 2562 ]   
 
สพ 0023.5/ว242 ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  [ 12 ก.พ. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1059