สพ 0023.2/ว00065 รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.2/ว26820 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ค่าการศึกษาของบุตร งวดที่ 1  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.5/ว1592 แจ้งการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว26780 การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  [ 2 ม.ค. 2562 ]   
 
สพ 0023.3/ว1587 ขอให้ อปท.ประชาสัมพันธ์โครงการชุดสื่อเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารฯ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1589 แจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 28 ธ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว26831 การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  [ 28 ธ.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1590 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  [ 28 ธ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1034